تایرفروشی سید

 

 

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه :سید هادی رضائی

تلفن ثابت :۰۱۳۳۴۴۰۰۵۸۹

تلفن همراه :۰۹۱۱۱۳۸۸۵۲۳

نشانی : لشت نشا -خیابان شهید تبریزی -روبروی پست بانک خانجانی