فروشگاه لاستیک سید محسن

انواع لاستیکهای ایرانی.خارجی

سبک.سنگین.سواری.باری.پرایدی

یزد   ۱۷۵تومان.کویر۱۶۵تومان

ایران ۱۵۵تومان.بارز۱۷۵تومان

پژویی.بارز۲۲۵تومان.یزد۲۲۵تومان

سمند.ال۹۰٫بارز۲۲۵تومان.یزد۲۲۵تومان

سیدمحسن

آستانه اشرفیه -سه راه لشت نشا

تلفن همراه :۰۹۱۱۲۶۱۰۰۳۹