پرورش مرغ فدک

پرورش مرغ به ظرفیت ۴۰ هزار

به مسئولیت :رحیم جعفری

به مدیریت :مصطفی جعفری

شماره تماس :۰۹۱۱۱۳۰۰۹۹۱

نشانی :رودبار -رستم آباد پمپ بنزین -جاده امین آباد -مزرعه مرغداری فدک

مرغ1