زیتون جنت

تولید وفروش زیتون

باغ زیتون ۲۵ هکتار

به مسئولیت :رحیم جعفری

شماره تماس : ۰۹۱۱۱۳۰۰۹۹۱

نشانی :رودبار -رستم آباد -جلالیه -شرکت شکوفایی جنت

زیتون