فروشگاه دوچرخه برادران

گالانت ۲۶حرفه ای تی زد ۶۵۰۰۰۰۰ریال
یوما ۲۶حرفه ای ۵۸۰۰۰۰۰ریال
ویزا ۲۶ حرفه ای ۵۸۰۰۰۰۰ریال
ویوا دیسکی حرفه ای ۷۹۰۰۰۰۰ریال
رمبو حرفه ای ۲۶ ۷۲۰۰۰۰۰ریال
اورلرد حرفه ای ۸۵۰۰۰۰۰ریال
ویوو۲۴ حرفه ای ۶۵۰۰۰۰۰ریال
المپیاد ۲۶ حرفه ای ۶۲۰۰۰۰۰ریال
کوروس حرفه ای ۲۶ ۵۶۰۰۰۰۰ریال
دوچرخه های کوچک ۲۱۰۰۰۰۰ریال به بالا
المپیا دنده ای آهنی ۳۴۰۰۰۰۰ریال
المپیا دنده ای کمک دار ۳۹۰۰۰۰۰ریال

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه :نادر قربانی

تلفن ثابت :۳۳۸۴۰۱۰۳

تلفن همراه :۰۹۱۱۶۵۰۳۹۶۹

نشانی : رشت – جانبازان – روبروی تازه آباد – جنب مسجد آقاپیر بوعلی