مبل پاریز

نام فروشگاه: مبل پاریز

این فروشگاه یکی از پذیرندگان حکمت کارت می باشد و کلیه عزیزان دارنده این کارت اعم از شاغل و بازنشسته می توانید با ارائه آن از فروشگاه ما اقساطی خرید نمایند.

نوع فعالیت: فروش مبل، میز ناهارخوری،
تخت خواب و..

نام مدیر: امیر حسین سیفی

تلفن شعبه ۱: ۴۴۵۱۲۷۰۱

تلفن شعبه ۲: ۴۴۵۱۵۸۷۶

تلفن شعبه ۳: ۴۴۵۱۰۸۰۷

فکس: ۴۴۵۱۱۴۷۸

آدرس فروشگاه: بندر انزلی خیابان نواب
مبل پاریز

فروش ما آغاز یک تعهد به شماست
نمایشگاه مبل


۹۶/۹/۲۷